Voorwaarden

Definities:
1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Exclusive Flyfishing: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Exclusive Flyfishing en de klant waarop Exclusive Flyfishing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Exclusive flyfishing, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Genoemde prijzen zijn internetprijzen en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Exclusive Flyfishing in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Koopovereenkomst:
Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internetwinkel. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per E-mail info@exclusiveflyfishing.nl

Prijzen:
Wij hanteren de adviesprijzen die wij van onze leverancier ontvangen. Als er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u gewoon de oude prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.

Betalingen:
De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:

1. overboeken naar onze bankrekening of girorekening (u betaalt vooruit)
2. betaling via iDEAL (geen kosten aan verbonden)


Over het retourneren van zendingen/producten:
Exclusive Flyfishing wil alleen maar tevreden klanten hebben. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Exclusive Flyfishing over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort. De koop is definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van de order zijn verstreken.

Over de levering:
Exclusive Flyfishing doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Exclusive Flyfishing een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Exclusive Flyfishing schriftelijk ingebreke te stellen. De bestelingen worden verstuurd met DPD of TNT. Indien het aankoopbedrag lager is dan 50 euro dan betaalt de klant verzendkosten. De verzendkosten staan in de factuur en op de website vermeld.

Over het versturen:
Exclusive Flyfishing draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Exclusive Flyfishing gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:
Exclusive Flyfishing garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Exclusive Flyfishing te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Exclusive Flyfishing of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Exclusive Flyfishing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Exclusive Flyfishing is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Exclusive Flyfishing geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Exclusive Flyfishing. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Exclusive Flyfishing.

Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Exclusive Flyfishing gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Exclusive Flyfishing. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld op onze site. Voor verdere vragen kunt u per email contact met ons opnemen.

Afbeeldingen:
De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

Klachtenregeling:
Klachten proberen wij binnen 30 dagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Exclusive Flyfishing geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Alle rechten voorbehouden © 2015 Exclusive Flyfishing

Powered by BWSS